За нас

Позначајни проекти спроведени самостојно и во партнерство во минатите 4 години • „Misli na utre - recikliraj denes“ (2007-2008 g.) - proekt - edukativna kampawa za podignuvawe na javnata svest za recikliraweto za u~enicite od osnovnite u~ili{ta vo Ohrid, Struga; realiziran zaedno so Dvi`eweto na ekologistite na Makedonija, so finansiska pomo{ od Federalnoto Ministerstvo za finansii od Avstrija; rezultat - zajaknata svest i zgolemeni znaewa kaj {kolskata populacija za va`nosta na recikliraweto i za~uvuvaweto na `ivotnata sredina.

• „@iveeme so Jablanica“ (2008-2009 g.) - proekt vo sorabotka so ekolo{koto dru{tvo „Enhalon“ od Struga, finansiran od BfN i Euronatur - Germanija; cel: podignuvawe na javnata svest na lokalnite `iteli preku informativni materijali (na tri jazika) zaradi pretstojnoto proglasuvawe na Jablanica za nacionalen park i za~uvuvawe na biodiverzitetot;

• „Zeleni telefoni vo Makedonija“ (2008 g. - 2009 g.) - proekt vo ramkite na proektot „Promocija na u~estvoto na javnosta i implementacija na novata legislativa za `ivotna sredina na lokalno nivo“, se realizira zaedno so Dvi`eweto na ekologistite na Makedonija; finansiran od Balkan Trust for Democracy, Ambasadata na SAD vo Makedonija i Ministerstvoto za prostorno planirawe i `ivotna sredina na Republika Makedonija; rezultat - besplatni telefonski linii za izvestuvawe na ekolo{ki problemi vo 6 grada vo Makedonija

• „Promocija na organskoto zemjodelie kako alternativa za za{tita na regionot Ohrid-Prespa“ (2009 g.) - proekt sproveden zaedno so Lokalna agencijata za razvoj (LAR), Struga; rezultat: odr`ani trening kursevi, terenski poseti i sovetuvawa za proizvodstvo na zdrava hrana, od aspekt na za{tita na `ivotnata sredina i Ohridskoto Ezero vo ruralnite podra~ja od op{tinite Ohrid i Debarca i vo Pogradec, Albanija.

• „Охрид, мај – месец на шпарглата“, финансиер Општина Охрид, сектор за локален економски развој, едукативно-туристичка брошура, тренинг за новинари и туристички водичи, цел: промоција на растителни автохтони видови во еко-туристички цели во охридскиот регион

• Работна акција за спас на шумскиот појас од паразитот бршлен во стариот дел на Охрид, во заедничка организација со општина Охрид, април 2011 г.

• Проект: Отворени трибини со граѓаните: „Да го заштитиме крајбрежјето на Охридското езеро од еколошка деградација“ и „Еколошки аспекти на развојот на туризмот врз крајбрежјето на Охридското Езеро“, во заедничка организација со општина Охрид, јуни, 2011 г.

• „Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации од ЈИ Европа за европските регулативи за зачувување и заштита на природата“ (партнер на Движење на екологистите на Македонија), цел: зајакнување на капацитетите на трите земји во однос на одредени регулативи како Натура 2000, цели на заштита на биодиверзитетот, развој на рурални подрачја, финансиер, финансиер Европска Комисија и IUCN

• Форум на Југоисточна Европа за адаптација кон климатски промени (партнер-организација на Црвен крст на Македонија), ЕУ - ИПА програма, обуки за адаптација кон климатски промени, локални активности, создавање партнерства за климатските промени во Југоисточна Европа, 2010-2012 г.

• „Промовирање на земјоделие со високи природни вредности и агро-еколошки плаќања преку граѓанските организации во Македонија“ (партнер на Движење на екологистите на Македонија), финансиер Авалон, програма МАТРА од Министерство за надворешни работи на Холандија и Институт за европски еколошки политики, Велика Британија, вкупен (заеднички), 2009 – 2012 г.

• „Импресии од Илинска-Плакенска Планина“, проект за зајакнување на свеста на локалното население и локалните власти за значењето на регионот на Илинска-Плакенска Планина за одржливо искористување и заштита на природните ресурси и дивиот свет, финансиер Македонско еколошко друштво преку фондациите Еуронатур – Германија и МАВА – Швајцарија, 2012 г.

• ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ НАШАТА ИДНИНА! - Иницијатива за дополнување на Законот за животна средина за безбедни растојанија на локации на тешка индустрија, финансиер УСАИД, Фондација отворено општество на Република Македонија, во партнерство со 3 еколошки организации, септември 2012 г. – 2013 г.